دلایل نبود کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش

بدون تردید، مهمترین عامل پیشرفت و توفیق فزاینده بشر در آغاز هزاره سوم اهمیت دادن به فرآیند تحقیق و استفاده بهینه از یافته ها در عرصه های مختلف دانش و تکنولوژی است.

با این همه در بسیاری از کشورها از جمله ایران، نگرانی های قابل توجهی در زمینه نبود ارتباط مناسب میان تحقیقات و تصمیمات در حوزه های مختلف به ویژه در تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی وجود دارد.

از یک سو محققان از نبود توجه به نتایج پژوهش ها در فرآیند تصمیم سازی شکایت دارند و از سوی دیگر تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان به نارسا بودن و یا در دسترس نبودن پژوهش ها در هنگام تصمیم گیری تاکید دارند.

در عین حال، امروزه در سراسر جهان این امر نیز به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است که از دانش و یافته های ارزشمندی که توسط مجامع پژوهشی تولید می شود، می توان استفاده بیشتری به عمل آورد.

شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نشان می دهد میان اطلاعات حاصل از پژوهش ها و تصمیم گیری برای تدوین، اجرا و ارزشیابی شکاف و فاصله زیادی وجود دارد.

به دلیل محدودیت منابع و اعتبارت پژوهشی از یک سو و بی توجهی تصمیم سازان به یافته های پژوهشی از سوی دیگر و همچنین نبود اعتماد کافی به صداقت یا صحت گفتار، تخصص و صلاحیت علمی محقق از موانع مهم به شمار می روند.

علاوه بر مطالبی که ذکر شد، موانع دیگری در کاربست پژوهش ها وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد.

- موانع مرتبط با جهت یابی پژوهش ها

- نوپا بودن فرآیند پژوهش و برنامه ریزی در مراکز اجرایی

- موانع تعامل محققان و تصمیم گیرندگان

- موانع مرتبط با کیفیت پژوهش ها

- عرضه نشدن مناسب نتایج پژوهشی به مسیولان و برنامه ریزان کشور

- بی توجهی به نیازها و اولویت های اساسی در امر پژوهش

- نبود ارتباط میان موضوعات و عناوین پژوهشی و نیازهای واقعی مراکز اجرایی

- استفاده از رویکرد موضوعی برای بیان و تعریف مساله از سوی پژوهشگران دانشگاهی به جای رویکرد مساله شناسی یا آسیب شناسی

- ارایه نتایج و توصیه های پژوهشی به صورت کلی، مبهم و نامناسب و غیرمرتبط با محتوای پژوهشی

- میزان و حدود اختیارات تصمیم گیرندگان و مجریان در کاربست نتایج پژوهش ها

- محدودیت مالی و دسترسی نداشتن به نیروی انسانی متخصص

 

خواندن نظرات شما عزیزان باعث دلگرمی ما می شود

باتشکر

منبع:

http://javanemrooz.com/articles/social/training/school/article-3216.aspx

/ 0 نظر / 20 بازدید