الفبای بهداشت و روان در مدرسه2

ممکن است این تغییرات در محیط خانه روی دهد مانند تولد نوزادجدید،بدخوابی، جابه جایی منزل و مدرسه درا ین صورت بهترا ست آموزگاران و مربیان،توجه والدین را به این موضوع جلب کنند و از آنها بخواهند درصورت ایجاد چنین تغییر و تحولاتی در خانه،آنها را نیز در جریان بگذارند.

بالا بردن قدرت درک و تشخیص

کودکان و نوجوانان نیاز به پرورش قدرت درک وتشخیص دارند. آنها به تدریج با ارز شهاو معیارهای گوناگون جامعه آشنا م یشوند. درا ین خصوص آموزگاران و مربیان می توانند با آموزش رفتارهای پسندیده در محیط های آموزشی، آنها را ترغیب به رقابتهای سالم، خویشتنداری، کنترل نفس،نوع دوستی و وظیفه شناسی کنند. کمک کردن به کودکان و نوجوانان برای شناخت ویژگیها وصفات مثبت ارزشمند انسانی، آنان را به سوی رفتارهای پسندیده و مقبول اجتماعی سوق می دهد.پس بهتر است همواره از روا نشناسان و مشاوران تحصیلی خواست تا فعالیت هایی برای دانش آموزان طراحی و پیشنهاد کنند که شناخت و درک آنها رااز موقعیتهای متفاوت بالاببرد و رفتارهای مثبت و سازنده را در آنان پایدار و تثبیت کند.

 

تشویق به تصمیم گیری

مربیان و آموزگاران لازم است خواستها و انتظارا تشان را از بچه ها به طور مشخص برای آنهابیان کنند.به ا ین ترتیب دانش آموزان به مروربه قابلیتها وتوانای یهایشان پی میبرند وبرای جلب نظر آموزگار خود درصدد حضور مرتب در کلاس وا نجام تکالیف درسی یشان برمی آیند.برنامه ریزان آموزشی میتوانند باایجاد فرصتهایی برای انجام فعالیتهای فوق برنامه ابتکاری،نظر دانش آموزان را به رفتارهای ا جتماعی پسندیده مانند داشتن ارتباط سالم اجتماعی، مسوولیت پذیری فردی و تقویت روحیه تعاون و همکاری جلب کنند، را ههای جدید تصمیم گیری را به روی آنها بگشایند و دید آنان رانسبت به جامعه آینده وسعت بخشند.

تجربه اندوزی و در س گرفتن از اشتباهات

یکی از عوامل اساسی موفقیت دانش آموزان، توانایی درس گرفتن از اشتباهات گذشته است.تحقیقات نشان می دهند دانش آموزانی که توان بالایی برای مقابله و رویارویی با ناکامی ها و شکست های تحصیلی دارند، قدرت تجدیدنظر و نواندیشی بالاتری نسبت به سایر بچه ها دارند. اگر آموزگاران و مسوولان آموزشی مدارس بتوانند نشان هها و علایم مشکلات بچه ها را زود تشخیص دهند و باارزیابی کلی و درست ازموقعیت دانش آموز، او رابه سمت حل مشکلش سوق دهند، موثرترین گام را در جهت موفقیت او برداشته اند. مسایل دانش آموزان اغلب از دوره ابتدایی آغاز می شود که در بعضی موارد به دبیرستان کشیده می شود. پس اگر آموزگاران دوره دبستان نسبت به مشکلات رفتاری- روانی بچه ها واقف تر و مسلط ترباشند،سریع تر می توانند را هحلی برای رفع این مشکلات بیابند وا جازه ندهند مشکل ساد ه ای که می تواند طی چند ماه حل شود، تبدیل به یک معضل آموزشی واخلاقی شود

نویسنده :الهه صراطی

خواندن نظرات شما عزیزان مایه دلگر می ما می شود :

منبع: نشریه سلامت

/ 0 نظر / 36 بازدید