الفبای بهداشت روان در مدرسه 1

خانواده و مدرسه

خانواده اولین نهادی است که کودک در آن رشد و پرورش می یابد و مورد حمایت مادی ومعنوی پدر و مادر و سایر اعضای خانواده قرارمی گیرد. طبیعی است هر چه فشار روانی و از همگسیختگی اعضای خانواده بیشتر و عمیق ترباشد،نقش مربیان و آموزگاران دوره ابتدایی درایجادفضایی آرام و توأم با صمیمیت پررنگ تر می شود.گذشته از آن،مدرسه مکانی مقدس و استثنایی است که می تواند تاثیرش را در تمام مراحل رشدکودکان و نوجوانان بر جای گذارد.دانش آموزان بهترین ساعات روزشان را درمدرسه می گذرانند و آموزگاران و مربیان مدارس بهترین فرصت ها را برای آموزش مفاهیم متعدد درسی،اخلاقی،اجتماعی و فرهنگی درا ختیار دارند.اگر هدف آموزش، رشد و ارتقای شایستگی ها وتوانایی های کودکان و نوجوانان باشد ، بایدبا ایجادمحیطی سالم و سرشارا ز ویژگی های مثبت ا نسانی،مثل شفقت، نوع دوستی و همکاری را با آموزش علوم و دروس کلاسیک همراه کرد.بدیهی است که به کارگیری اصول بهداشت روان در مدرسه کار آسانی نیست ونیازبه همکاری و مشارکت تمام اعضای مدرسه دارد. علاوه برآن، تا زمانی که مدرسه درصدد تغییر و اصلاح ساختارهای         ا ساسی آموزشی پرورشی خودبرنیاید،پایه ریزی وتحکیم ا صول بهداشت روانی در مدرسه غیرقابل حصول و دست نیافتنی است. برای اینکه به هد فهای والای آموزشی دست یابیم، همکاری و مشارکت والدین، آموزگاران و مدیریت مدرسه امری ضروری است. در این صورت است که موفقیت بچه ها در امر تحصیل تضمین می شود

اصول بهداشت روان

زمانی که کودکان ونوجوانان ا حساس ارزش واحترام می کنند، در حقیقت مهار تهای تندرست بودن و پرهیز از آسیب های احتمالی در آنها رشدمی کند و می توانند به راحتی قوانین و مقررات مدرسه را بپذیرند. مربیان و آموزگاران می توانندبا ایجاد محیطی عاری از فشارهای روانی ناشی ازرقابت های کودکان و هیجانات گوناگون،نوآموزانرا در جهت پیشرفت تحصیلی تحت کنترل درآورندو مانع از رشد احساسات منفی درآنها شوند. رعایت اصول بهداشت روانی در کلاس درس، به ویژه درسا لهای نخستین آموزش، به رشدو توسعه شیو ه های تربیتی مناسب کمک می کند. عوامل و نکات مهم در زمینه ایجاد فضایی سالم و حمایت گر در مدرسه عوامل مختلف و متفاوتی هستند

ایجاد حس تعلق و وابستگی گروهی

زمانی که کودک یا نوجوانی نسبت به مدرسه،کلاس و دوستانش احساس وابستگی   می کند، درحقیقت خود را با آنها هماهنگ و سازگار کرده ونسبت به آنان حس اعتماد وا طمینان قلبی پیدا کرده است. دانش آموز می تواندبااین پشتوانه مثبت فکری
مسایل و مشکلات گوناگون خود را بیان کند و ازطریقا یجاد روابط سالم بین فردی درصدد حل آنهابرآید. مطالعات نشان می دهند که هر چه روابط دانش آموزان دوران ا بتدایی صمیمی تر و دوستانه ترباشد، در سا لهای بعدی تحصیل، مشکلات رفتاری کمتری از خود نشان می دهند.داشتن رابطه نزدیک با معلمان سا لهای اول تحصیل نقش مهم و برجسته ای در ایجاد حستعلق و وابستگی کودک نسبت به مدرسه، محیطی که چند سال در آن رشد می یابد، دارد. هنگامیکه کودک احساس خوب و خوشایندی نسبت به پدر و مادر از یک سو و از سوی دیگر آموزگار ومربی خود داشته باشد، این احساس رضایت وخشنودی را به هر دو طرف منتقل می کند.

پیشرفت و موفقیت در امر تحصیل

تمامی دانش آموزان نسبت به پیشرفت هایشان در در س ها و فعالیتهای کلاسی کنجکاو وعلاق همندند و دوست دارندبدانند که آیاتوانسته اندبا موفقیت به اهدا فشان برسند یا خیر. علاقه بچه ها ناشی ازتمایل آنها به محک زدن توانای یهاو استعدادهای وجود یشان است.آموزگاران و معلمان می توانند با تشویق و تقویت انگیز ه های آنها برای تداوم تلا شهایشان به آنان کمک کنند تا نسبت به پیشرفت خود در مدرسه و رسیدن به موفقی تهای تحصیلی علاقه مند وکنجکاوباشند.به ا ین منظور می توانندابتدابه کودک کمک کنند تا اهدافی برای خودش مشخص سازد.سپس به او یاد بدهند که چگونه شیوه دست یابی به آن اهداف را پیدا کرده و وسیله ای برای سنجش خود ابداع کند و در نهایت مهلت معینی برای رسیدن به هدف نهایی اش در نظر بگیرد. هرچنداستفاده ا زا ین شیوه قدری زمان می برد ولی می تواندشیوه حل مساله را به بچه ها بیاموزد. هدف از این آموزش آن است که دانش آموز بتواند مشکلی راتشخیص دهد وبا درنظر گرفتن نتایج و پیامدهای احتمالی، روش حل مشکل را پیدا کند.

 

خواندن نظرات شما عزیزان مایه دلگر می ما می شود :

 

منبع :نشریه سلامت

به قلم :الهه صراطی

/ 0 نظر / 27 بازدید