مهارت های لازم پیش از اقدام به پژوهش


مھا رت روابط انسانی ·
مراعات اخلاق در گرد آوری اطلاعات ·
آشنایی با مھارت انسانی :
ارتباط با دیگران ؛ مھارت ارتباط با دیگران از جمله مھارت ھایی است که لازم است
معلمان پژوھنده با آن آشنایی قبلی داشته باشند .باید در نظر داشت که انسانھا دارای دیدگاه ھا
و شخصیت ھای متفاوتی از یکدیگرمی باشند و به ھمین دلیل ممکن است مانند شما فکر
نکنند ،اما آنچه مھم است این است که بتوانیم به حرف ھا و نظرات دیگران خوب گوش کنیم
و بیش از آنکه گوینده ی خوبی باشیم شنونده ی خوبی باشیم .
در اقدام پژوھی گروه ھای کاری گوناگونی با شما در ارتباط خواھند بود ازجمله مشارکت
کنندگانی که شما با آنھا کار می کنید مانند؛کارکنان محل خدمت خود ،دانش آموزان ،پدران و
مادران دانش آموزان و... کثرت گرایی یا احترام به اندیشھ ھای دیگران از جمله ویژگی ھای
پژوھش در عمل (اقدام پژوھی )می باشد و مجموعه این اندیشه ھا که حاصل خوانده ھا
وشنیده ھا و مشاھده و تجربه ھای گوناگون ھستند می تواند مفید باشد .
اندیشه ھای انتقادی؛ نقا دی ،محور اساسی اقدام پژوھی است و ھر تغییر و تحولی نتیجه
نقادی است اندیشه ھای نو حاصل و زاییده تفکر انتقادی است در مقابل تعصب سد راه عقل
است .دیگران نقش مھم و کارسازی در اصلاح روش ھای ما می توانند داشته باشند . باید
بیاموزیم تا تحمل نقادی دیگران را داشته باشیم .شنیدن انتقادھای دیگران وتآمل و تفکر در
باره آنھا ممکن است در ھای جدیدی را به روی ما بگشاید ھر تغییری مستلزم داشتن انعطاف
پذیری است تغییر ،ھمیشه با تنش و تعارض ھمراه است پژوھشگر آگاه باید از پیش آماده این
نوع رخداد ھا باشد .
پژوھشگران ھمکار ؛آنھا مانند خودتان علاقه مند به حل مسأله یا تغییر وضع نامطلوب
موجود ھستند .پس باید در ارزیابی از چگونگی پیشرفت کار و یافته ھای تان ،از نظر و فکر
آنان بھره مند شوید .داشتن رابطه انسانی و منطقی با این افراد می تواند شما را در بھسازی
امور یاری کند.
استادان یا راھنمایان شما ؛گروه دیگری ھستند که می توانند در رسیدن به ھدفتان یعنی تغییر
وضع موجود وبه نظر شما نامطلوب ،با شما ھمکاری داشته باشند .این گروه به سبب آگاھی
و تخصص ھایی که دارند می توانند شما را راھنمایی کنند .ایجاد ارتباط با این افراد و جلب
ھمکاری شان از جمله مھارت ھا یی است کھ شما باید بتوانید آن را یاد بگیرید ھمیشه خودتان
را آماده کنید تا ضمن شنیدن حرف ھای تشویق آمیز این افراد ،انتقادھای آنان را نیز بشنوید.


بطور کلی توانایی ما در ایجاد روابط انسانی در سازمان ھا و فعالیت ھای آموزشی و
اجتماعی تأثیر بسیار زیادی در توفیق یا عدم توفیق ما دارد.و معلمان پژوھشگر و ھر معلم
دیگری که به دلیل ویژگی ھای شغلی شان ھمواره با انسان سرو کار دارند ،لازم است از
دانش و مھارت روابط انسانی یا سازمانی آگاھی داشته باشند و در عمل آموزشی و پژوھشی
از آن بھره ببرند .
مراعات اخلاق در گرد آوری اطلاعات
ضرورت مذاکره با مسؤلان،پیش از آغاز پژوھش موضوع را با مدیر یا رئیس جایی که در آن کار
می کنید ،در میان بگذارید اگر تغییراتی در طرح شما بوجود آمد آن را با مدیر و افراد ذی ربط دیگر
در میان بگذارید .
حفظ اسرار مربوط به اطلاعات جمع آوری شده ،فقط اطلاعاتی را گزارش کنید که در حیطه مطالب
عمومی است و خارج از قوانین و مقررات نیست .از گزارش اسرار شخصی و بد نام کننده خودداری
کنید اگر قصد انتشار اطلاعاتی را دارید که به ھر طریق دارای حساسیت است از منبع و مرجع ذی
نفع اجازه بگیرید .
حفظ اسرار مربوط به ھویت اشخاص و مکان ھا ،بدون اجازه نام اشخاص و محل ھا را فاش نکنید
برای شرکت کنندگان نام ھای غیر واقعی در نظر نگیرید.اگر می خواھید از افراد نام نبرید می توانید
از اعداد یا نشانه ھا مثل الف ،ب استفاده کنید اگر افراد یا مؤسسه ھا به شما اجازه دادند آوردن نام
آنان ایرادی نخواھد داشت.
حفظ حق ھمکاری نکردن دیگران .ھمیشه به یاد داشته باشید که افراد حق دارند در پژوھش شما
شرکت نکنند .اصرار به این کاردور از اخلاق و روابط انسانی است .
حفظ حقوق مربوط بھ تعلقات فکری .می توانید حق گزارش کردن یا نکردن کلیه مطالبی را که به
دست آورده اید برای خود حفظ کنید بسته به تصمیم و نگرش شماست که مطالب را به چه صورت و
با چه محتوایی عرضه کنید .
حفظ اعتماد .ھرگز ھمه چیز را تضمین شده تلقی نکنید .گاه گاھی به افراد مشارکت کننده مراجعه
کنید و ببینید آیا تردیدی در آنان درباره کار شما به وجود آمده است یا نه.اگر سوءتفاھمی را احساس
کردید تلاش کنید آن را بر طرف کنید .

خواندن نظرات شما عزیزان مایه دلگرمی ما می شود

با تشکر از منبع :

http://www.knowclub.com/paper/?p=737

/ 0 نظر / 18 بازدید