بهداشت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه در جریان آموزش و پرورش است.از این رو دانش آموزان نیاز دارند درباره مهار تهای مربوط به سالم زیستن آموزش ببینند. مربی بهداشت می تواندا مکان و فرصت آموزشهای بهداشتی را برای دانش آموزان فراهم سازد و در کنار آموزش بهداشت مهارتهای مربوط به سالم زیستن را به آنان بیاموزد.تعلیم و تربیت و بهداشت بر یکدیگر اثرمتقابل دارند، بیماری می تواند دانش آموز رامدتی از تحصیل باز دارد که جبرا ن آن درمدرسه مشکل است. هر تدبیر جامعی که
برای سلامت دانش آموزان در مدارس اتخاذمی شودبایدبا محوریت وجود مربی آموزش دیده و حرف های بهداشتی تدارک شود.

....


همچنان که درمان بدون طبیب بی معنی است، بهداشت بدون نیروی کارشناس و اهل فن، خالی از عمق و محتوا است. وجودمربی بهداشت، میدان اقدامهایی را که برای سلامت دانش آموزان لازم است گسترده تر می سازد وبنیان بهداشت مدارس را مستحکم کرده و بر مسیر راه ها و برنامه هایی که برای حفظ بهداشت و سلامت دانش آموزان طرحریزی و اجرا می شود، پرتوی از نور و امید می افکند.وجود مربی بهداشت در مدرسه از اجرای هر کار و وقوع هر حادثه ای که احتمال می رودبرای سلامت دانش آموزان خطرناک باشدو برای تندرستی و رشد بدنی، ذهنی،اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان زیان آورباشد، جلوگیری می کند.ا طلاعات بهداشتی به راحتی از طریق آموزش بهداشت به دانش آموزان، والدین و سایر افراد جامعه قابل انتقال است. برای تزریق سلامت به پیکر جامعه باید در خصوص بهداشت مدارس بیشتر کار کنیم تا با ارتقای کیفیت بهداشت مدارس، سلامت دانش آموزان راتامین کنیم.در پایان امیدواریم باجلب مشارکتهای درون سازمانی (مدیران و همکاران) وبرون سازمانی بتوانیم کیفیت برنامه های بهداشت مدارس را بهبود بخشیم تا درآینده مسایل و معضلات بهداشت مدارس به حداقل برسد

نویسنده:دکتر حسن ضیاءالدینی

خواندن نظرات شما عزیزان مایه دلگرمی ما می شود :

منبع : نشریه سلامت